Kdy ma zamestnanec pravo odmitnout vykon prace

Kdy má zaměstnanec právo odmítnout výkon práce?

Nutil vás někdy zaměstnavatel k práci, která by mohla ohrozit vás nebo někoho dalšího a báli jste se výkon takové práce odmítnout, abyste nedostali výpověď, případně jiný postih?

Při výkonu práce se může objevit riziko spočívající v tom, že pokud by zaměstnanec pokračoval v práci, mohl by bezprostředně a závažným způsobem ohrozit svůj život a zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. V případě, že zaměstnanec vzniklou situaci takto vyhodnotí, dává mu zákoník práce oprávnění, aby sám mohl výkon takové práce odmítnout. Zaměstnavatel takové odmítnutí nemůže posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance. Nelze tedy zaměstnance za využití tohoto zákonného oprávnění jakkoliv postihovat.

Důvody však musí být vážné a intenzita reálného ohrožení vysoká

Právo odmítnout výkon práce je ovšem podmíněno tím, že reálně existuje bezprostřední a zároveň závažné ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, případně jiné osoby. Musí se tedy jednat o vysokou intenzitu reálného ohrožení. Vyplývá to z formulace § 106 odst. 2 zákoníku práce, který říká: “Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance”. Odmítne-li zaměstnavatel přiznat zaměstnanci toto právo, které bude důvodné, dopouští se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce podle § 30 odst. 1 písm. t) zákona č. 251/2000 Sb. o inspekci práce. Za to mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Z opačného pohledu  zaměstnanec nemůže odmítnout práci, nebude-li jeho domněnka důvodná, nebo nebude-li ohrožení dosahovat požadované intenzity. Situaci je třeba vždy posuzovat objektivně, nikoli subjektivně, nelze odmítnout výkon práce z důvodu „pouhých“ obav nebo špatných pocitů zaměstnance.

Obecně lze konstatovat, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Tato povinnost se vztahuje i na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA