Pro platné ukončení pracovního poměru je písemná forma výpovědi nezbytná

Výpověď je pro zaměstnance podstatným zásahem do jeho života a často i ohrožením jeho sociálních jistot. Také proto stanovila právní úprava přísné podmínky, které je třeba splnit, aby bylo ukončení pracovního poměru výpovědí považováno za platné. Jednou z těchto podmínek je, že výpověď musí být učiněna písemně. V případě nedodržení písemné formy se na výpověď nahlíží, jako by k ní vůbec nedošlo.

V praxi to znamená, že pokud dostanete výpověď jinak než písemně, pak na ni soud bude nahlížet, jako by neexistovala. Zaměstnanec se může bránit tzv. žalobou na určení trvání pracovního poměru. Jejím obsahem je určení, že zaměstnavatel musí nadále plnit povinnosti, které vyplývají z pracovní smlouvy. Stejné podmínky platí samozřejmě i v případě ústního zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

Dalším předpokladem platné výpovědi je správný způsob jejího doručení. Primárním způsobem je osobní doručení přímo na pracovišti. Pokud není možné výpověď zaměstnanci na pracovišti předat, může zaměstnavatel volit i jiné způsoby doručení, ale lze k nim přistoupit až v případě selhání primárního způsobu. Je na libovůli zaměstnavatele, jaký způsob pak vybere. Výpověď může být doručena kamkoliv, kde bude zaměstnanec zastižen, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Možné je i elektronické doručení nebo doručení prostřednictvím datové schránky. Je však stále častější, že se zaměstnavatelé snaží doručení výpovědi řešit formou prostého emailu či dokonce prostřednictvím SMS zpráv či jiných textových zpráv doručovaných prostřednictvím nějaké aplikace. To však podle platné právní úpravy není možné. Platná výpověď prostřednictvím e-mailu musí být opatřena uznávaným a ověřeným elektronickým podpisem. Navíc musí mít zaměstnavatel písemný souhlas zaměstnance s elektronickým doručováním. Výpověď podaná obyčejnou emailovou zprávou bez výše zmíněných náležitostí žádné právní účinky nemá. Písemný souhlas zaměstnance se vyžaduje i při doručování výpovědi prostřednictvím datové schránky. 

V této souvislosti je též nutné zmínit podmínky doručení udělené výpovědi. Při osobním předání je momentem doručení chvíle, kdy je výpověď předána adresátovi. Pozor na to, že v případě, že výpověď odmítne zaměstnanec převzít a zaměstnavateli to potvrdí svědek, který byl přítomen u doručování, považuje se výpověď za doručenou též tímto momentem. Pokud probíhá doručení výpovědi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokládá se za doručenou, jakmile zaměstnanec výpověď převezme. Jestliže si zaměstnanec výpověď nevyzvedne do 15 dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě doručení do datové schránky je výpověď doručena okamžikem, kdy se zaměstnanec přihlásí do datové schránky po doručení zprávy, přičemž zaměstnanec má na přihlášení deset dní od obdržení, potom se písemnost považuje za doručenou.

 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA