Vytýkací dopis

Vytýkací dopis

Dostali jste v práci „vytýkací dopis“ a nevíte si s ním rady? Buďte bez obav. Jedná se pouze o určitý nástroj Vašeho zaměstnavatele, kterým Vás informuje o porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci nebo o Vašich neuspokojivých pracovních výsledcích a dává Vám tím prostor pro nápravu tohoto z jeho pohledu nežádoucího stavu. Je důležité nepanikařit, dopis si řádně přečíst a vyvinout maximální úsilí k nápravě vytýkaného jednání. Jen v tomto případě pak máte šanci vše vrátit do normálu a udržet si Vaše zaměstnání. 

Podívejte se, v jakých případech a jakou formou Vám zaměstnavatel může „vytýkací dopis“ předat a jak si v této situaci poradit.

Vytýkací dopis a zákoník práce

„Vytýkací dopis“ je písemné upozornění zaměstnavatele, jehož účelem je informovat konkrétního zaměstnance o porušení právních předpisů, jeho nedostatečném pracovním výkonu či o nedodržení pracovní kázně. Zaměstnavatel by v tomto upozornění měl jednak uvést, v čem konkrétně spatřuje vytýkané nedostatky řádného výkonu práce či porušování povinnosti, a zároveň pak daného zaměstnance upozornit na možnost výpovědi z pracovního poměru. Teprve po této výzvě a neodstranění nežádoucího stavu ze strany zaměstnance (v přiměřené lhůtě, která není nikde přesně stanovena), je zaměstnavatel oprávněn dát dotyčnému zaměstnanci ve stanovených lhůtách výpověď z pracovního poměru. 

Výpovědní důvody, při jejichž udělení je zaměstnavatel povinen použít „vytýkací dopis”, jsou v zákoníku práce upraveny v § 52 písm. f) a písm. g) v části ustanovení za středníkem. Pojďme se na to podívat podrobněji:

  • Podle § 52 písm. f) věty za středníkem zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnanci udělit výpověď, pokud jej během posledních 12 měsíců (vytýkacími dopisy) upozornil na nedostatky v pracovním výkonu, spočívající v neuspokojivých pracovních výsledcích. Jedná se o případy nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon této práce bez zavinění zaměstnavatele.
  • Podle § 52 písm. g) věty za středníkem zákoníku práce je možné dát zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci pouze, jestliže byl dotyčný zaměstnanec v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně (vytýkacím dopisem”) upozorněn na možnost výpovědi. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že zdaleka ne při všech porušení pracovněprávních povinností je užití vytýkacích dopisů nezbytné. Klasifikaci závažnosti jednotlivých porušení se podrobně budeme věnovat v následujících článcích.

Základní rozdíl mezi výše uvedenými výpovědními důvody určil Nejvyšší soud v zavinění zaměstnance. Zjednodušeně řečeno – zaměstnanec může dosahovat dobrých pracovních výsledků, i přesto však může porušovat některé své povinnosti, které mu z pracovního poměru vyplývají, čímž je dána možnost zaměstnavateli vypovědět pracovní poměr (dle § 52 písm. g) věty za středníkem). Oproti tomu výpovědní důvod na základě neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance (dle § 52 písm. f) věty za středníkem) vůbec nevyžaduje porušování pracovních povinností (ani to však není vyloučeno). Vychází se zde z objektivního zjištění neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance bez ohledu na to, jestli tomu tak je v důsledku zaviněného jednání zaměstnance anebo z nedbalosti. Není tedy podstatné, zda nedostatečné pracovní výsledky plynou z důvodu zaměstnancovy nezpůsobilosti či neschopnosti apod., podstatná je pouze existence (objektivně) neuspokojivých výsledků.

Lhůta k nápravě

Zaměstnanci by měl být poskytnut dostatek času, aby mohl své chování, pracovní výkon či návyky zlepšit. Ve „vytýkacím dopise” by měla být uvedena přiměřená lhůta, která však NIKDE není přesně stanovena, pro nápravu všeho, na co Vás zaměstnavatel v dopise upozorňuje. Záleží tedy na povaze práce a na zaměstnavateli, aby sám zvážil, kolik Vám dá času k nápravě. 
Pokud zaměstnanec nápravu nezvládl, je zaměstnavatel oprávněn mu dát výpověď s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou bez nároku na odstupné. 

Doručení vytýkacího dopisu

Příslušný „vytýkací dopis” musí být zaměstnanci doručen do vlastních rukou nebo prostřednictvím doporučeného dopisu. Je třeba zdůraznit, že odmítnutí převzetí nemá žádný vliv na platnost doručení „vytýkacího dopisu“. 

Je možnost se proti vytýkacímu dopisu nějak bránit? 

Samotný vytýkací dopis nemůžete soudně napadnout. Jedná se o „faktický úkon“ zaměstnavatele, který je z právního hlediska platný okamžikem doručení do Vašich rukou. Jediné, co můžete udělat, je napsat zaměstnavateli odpověď na vytýkací dopis, ve kterém uvedete svůj nesouhlas a argumenty pro Vaši obranu. Tento dopis zaměstnavateli zašlete doporučeně poštou nebo osobně doručte. I přestože touto cestou samotný vytýkací dopis nepřestane platit, může Vám tato obrana pomoci vyvolat jednání s Vaším zaměstnavatelem či posílit Vaše postavení v případném soudním sporu. 

Pokud obdržíte jakýkoliv vytýkací dopis, tak buďte ostražití. Zkontrolujte, zda je ve vytýkacím dopise uvedena lhůta pro nápravu a zda Vám zaměstnavatel nedal výpověď dříve, než tato lhůta uběhla. Pokud Vám například jeden den dal na stůl vytýkací dopis, ze kterého nejde vyčíst, zda máte vůbec nějaký čas vše napravit, a rovnou Vám vedle dopisu položil výpověď, tak zbystřete. Tady něco nehraje. V tu chvíli se již jedná o situaci, kterou by se měl zabývat soud. Jinými slovy, u soudu se vždy řeší vše kolem výpovědi, pokud je podezření, že je neplatná. S podobnými situacemi máme mnoho zkušeností. Pokud si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat.

Využijte bezplatně naše služby. Rádi vám pomůžeme

V případě, že si nejste jistí, zda vytýkací dopis splňuje všechny náležitosti a nesouhlasíte s jeho obsahem, kontaktujte nás. Nabízíme zdarma přezkoumání Vašeho případu a poradíme Vám, jak dál postupovat. V případě soudního sporu s Vaším zaměstnavatelem s námi nic neplatíte a můžete tedy jen získat. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA