Závažné porušení povinností

„Závažné“ porušení povinností

Zákoník práce rozlišuje tři stupně porušení pracovních povinností v závislosti na jejich závažnosti. V minulém díle našeho seriálu jsme se zabývali „soustavným méně závažným“ porušováním povinností, tedy nejmírnější formou porušení povinností. Dnes se zaměříme na druhý stupeň intenzity, a to je „závažné“ porušení povinností. Kdy dochází k „závažnému“ porušení povinností a jaké může mít následky? 

Co je to „závažné“ porušení

„Závažné“ porušení pracovních povinností představuje mezistupeň mezi „méně závažným“ porušením (nejmírnější forma) a porušením „zvlášť hrubým způsobem“ (nejzávažnější forma porušení), kterým se budeme zabývat v příštím článku. 

V praxi stačí jen jedno jediné „závažné“ porušení a zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. g) se standardní dvouměsíční výpovědní dobou. 

Příklady porušení povinností

Pro snazší pochopení rozdílu mezi jednotlivými stupni závažnosti, uvádíme pro srovnání příklady porušení v jednotlivých stupních: 

  • V případě „méně závažného“ porušení (1. stupeň) si může zaměstnanec dovolit až tři taková porušení povinnosti v přiměřené časové souvislosti, než dostane platnou výpověď. Může se jednat např. o pozdní příchody, předčasné odchody, kouření na pracovišti mimo prostor vyhrazený kuřákům apod. 
  • Za „závažné“ porušení povinností (2. stupeň) lze považovat např. neomluvenou absenci, nerespektování příkazů nadřízených, nepovolené využívání zařízení zaměstnavatele pro soukromé účely, nepovolené používání dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé cesty aj.
  • V případě nejzávažnějšího porušení „zvlášť hrubým způsobem“ (3. stupeň) Vám může zaměstnavatel dát dokonce „okamžité zrušení“, tedy v podstatě okamžitou výpověď bez nároku na výpovědní dobu. Příkladem takových situaci může být např. podnapilý stav na pracovišti znemožňující výkon práce, vulgární či hrubé chování apod. 

Judikatura obecně říká, že intenzitu porušení je třeba posuzovat s ohledem na okolnosti každého jednotlivého případu. Svou roli může sehrát například dosavadní přístup zaměstnance k plnění jeho povinností, nebo zda zaměstnanec způsobil svým jednáním zaměstnavateli škodu. Celá řada okolností může mít vliv na hodnocení daného případu. Nelze tak jen čistě na základě toho, čeho jste se dopustili, jednoduše říct, jaké intenzity dosahuje Vaše porušení pracovních povinností, proto je vždy lépe se poradit s odborníkem. Ten posoudí situaci a navrhne další postup.

Kdy může být výpověď pro „závažné“ porušení neplatná?

Naštěstí pro zaměstnance existují jakési záchranné brzdy ve formě několika náležitostí, jež musí být splněny, aby Vám vůbec zaměstnavatel mohl dát výpověď pro „závažné“ porušení povinností. Pokud se nacházíte v některé z níže popsaných situací, obraťte se na nás

Výpověď pro „závažné“ porušení bude neplatná, zejména pokud:

  • porušení nedosahovalo intenzity „závažného“ porušení;
  • výpověď Vám byla dána pouze ústně, chybí písemná podoba;
  • ve výpovědi není jasně a srozumitelně popsáno, co Vám Váš zaměstnavatel vytýká;
  • výpověď Vám byla dána pozdě, tedy více než 2 měsíce ode dne, kdy se o porušení Váš zaměstnavatel dozvěděl, nebo více než rok ode dne, kdy k němu došlo.

Příklady z naší praxe

Přečíst si také můžete reálný příběh paní Mileny, která se ocitla v situaci neoprávněné výpovědi.

 

Dostali jste výpověď a potřebujete pomoci?

Pošlete nám Váš případ a my jej posoudíme. 

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA