Porušení pracovní kázně

Druhy porušení pracovní kázně

Nejen v běžném životě, ale také v práci platí jistá pravidla a povinnosti. Ukládá je zákon, zaměstnavatel nebo i nadřízený. Každý, kdo tato nařízení porušuje, riskuje vyhazov. Vždy je ale alespoň minimální šance na nápravu. Záleží na přístupu vás i vašeho zaměstnavatele, zda se dohodnete a váš pracovní vztah situaci ustojí či nikoli. Jak vlastně náš právní systém posuzuje prohřešky v práci a co vám za ně hrozí? Přečtěte si náš další článek o stupních intenzity porušení pracovní kázně.

V Zákoníku práce není přímo definováno, co je to porušení pracovní kázně. Jsou tam jen uvedeny stupně intenzity, řekněme kategorie, do kterých se jednotlivá provinění zařazují. Neexistuje však univerzální návod, do jaké z kategorií konkrétní prohřešek začlenit. Stanovení stupně intenzity porušení pracovních povinností pak samozřejmě určuje způsob rozvázání pracovního poměru i následky z toho vyplývající. Dle závažnosti situace rozlišujeme tři druhy porušení pracovní kázně.

  • Méně závažné soustavné porušování povinnosti
  • Závažné porušení povinnosti
  • Porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem

Méně závažné soustavné porušování povinnosti

Tento nejmírnější stupeň porušení pracovní kázně je blíže popsán v § 52 písm. g) věty za středníkem Zákoníku práce. Jde o mírné prohřešky, typu pozdních příchodů do práce, nebo nedodržování pracovních postupů. Jde o soustavné, tedy opakující se provinění. Pokud se něco takového děje, musí vás zaměstnavatel na porušení pracovní kázně upozornit alespoň jednou (ve lhůtě 6 měsíců od doručení výpovědi) písemně – formou  „vytýkacího dopisu“. V tomto dopise vás upozorní, že pokud se nepolepšíte, hrozí vám výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Podrobně se problematice vytýkacích dopisů věnujeme v našem předchozím článku. 

Závažné porušení povinnosti

Jedná se o druhý stupeň porušení pracovních povinností, který je upraven v § 52 písm. g) věty první Zákoníku práce. Zaměstnavatel vás nemůže vyhodit ihned, tedy dát vám výpověď tzv. „na hodinu“, ale může vám na stůl položit výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění vytýkacím dopisem.   Jedná se o případy, které nejsou na okamžitý vyhazov, ale zase jsou závažnější než drobný prohřešek. Příkladem takového porušení je třeba jednodenní neomluvená absence či svévolný odchod z pracoviště v polovině pracovní doby.

Hrubé porušení pracovní kázně

Porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem má za následek okamžité zrušení pracovního poměru bez výpovědní doby a bez jakéhokoli upozornění předem. Pokud se zaměstnanec například dopustí útoku na majetek zaměstnavatele či přijde do práce opilý nebo pod vlivem jiných návykových látek nebo způsobí poškození života či zdraví jiných zaměstnanců nebo třetích osob, hrozí mu okamžitá výpověď za hrubé porušení pracovní kázně. 

Záleží na situaci a na libovůli zaměstnavatele, zda takového zaměstnance ještě ve své firmě strpí. Vždy je ještě šance získat čas alespoň ve formě výpovědní lhůty, ale je to zcela na ochotě a posouzení zaměstnavatele, jak celou situaci vyhodnotí. Způsob rozvázání pracovního poměru závisí na intenzitě porušení pracovní kázně, respektive povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Zaměstnavatel by měl brát v potaz osobu zaměstnance, jeho dosavadní výkony v práci, vztahy k ostatním zaměstnancům, a především zastávanou funkci. Měl by situaci prošetřit a nejednat unáhleně. Někdy může být zavinění jen z nedbalosti, může se stát nehoda nebo mohou dočasně ovlivnit výkony zaměstnance osobní problémy. To vše by mělo hrát roli před výsledným verdiktem.

Pokud dojde k porušení pracovní povinnosti, zaměstnavatel musí zhodnotit okolnosti každého jednotlivého případu a rozhodnout se, jaká opatření jsou nezbytná k ochraně jeho zájmů.

Využijte bezplatně naše služby. Rádi vám pomůžeme

Byli jste potrestaní okamžitým zrušením pracovního poměru a máte pocit, že s vámi zaměstnavatel nejednal fér? Neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme zdarma vyhodnocení, zda jsme schopni Vám pomoci. V případě soudního sporu s vaším zaměstnavatelem přijímáme veškerá rizika financování a náklady vedení vašeho sporu.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA